Mgr. Petr Werner, notář v Ústí nad Labem

            Některá právní jednání musí být učiněna formou notářského zápisu. Notář je osobou výlučně oprávněnou k sepisování notářských zápisů, závětí, zakladatelských listin a smluv obchodních společností, statutů svěřenských fondů a mnoha dalších důležitých dokumentů, které musí být dle platné právní úpravy či rozhodnutí společníků obchodních korporací sepsány ve formě notářského zápisu.

            Sepsání výše uvedených listin zajišťuji pro naše klienty prostřednictvím notáře Mgr. Petra Wernera. Díky úzké spolupráci jsme schopni požadavky klientů vyřídit rychle a to včetně přímého zápisu do obchodního rejstříku. V součinnosti s Mgr. Wernerem zajišťujeme rovněž konání valných hromad obchodních společností, převodů podílů obchodních společností, sepisování předmanželských smluv či smluv o úpravě společného jmění manželů.

Znalecký ústav

            Předmětem většiny soudních řízení je řešení odborných otázek různého charakteru. Na vyřešení těchto otázek závisí úspěch či neúspěch účastníka civilního soudního řízení. Jejich posouzení je rovněž klíčové pro určení vinny obviněného v trestním řízení. Soud jako specializovaný orgán aplikující právo nedisponuje dostatečnými odbornými znalostmi pro řešení těchto otázek. Jedinou možností je svěřit jejich zodpovězení odborníkům z příslušných oborů – soudním znalcům. Úkolem soudního znalce je vyhotovení znaleckého posudku, ve kterém poskytne soudu odpovědi na zadané otázky. Znalecký posudek se tak stává klíčovým a mnohdy rozhodujícím důkazem v civilním i trestním řízení.

            Předmětem znaleckých posudků je hledání odpovědí na širokou škálu otázek z mnoha různých oborů. Zcela zásadní význam mají znalecké posudky při řešení majetkových následků dopravních nehod, v soudních sporech ze smluv o dílo, jejichž předmětem jsou stavební práce, ve sporech o náhradu škody, v oblasti odpovědnosti za vady, při uplatnění spotřebitelských práv a v mnoha dalších oblastech. V trestním řízení jsou nenahraditelným důkazem při stanovení výše škody, která měla být způsobena trestným činem, jsou nezbytné pro správnou právní kvalifikaci trestných činů způsobených v souvislosti s řízením motorových vozidel, dále trestných činů, kterými došlo k ublížení na zdraví, sexuálních trestných činů, trestných činů daňového charakteru a trestných činů členů orgánů právnických osob. Znalecké posudky z oboru psychologie bývají mnohdy rozhodujícím důkazem ve vleklých sporech a výchovu a výživu nezletilých dětí. Znalecké posudky stanovující hodnotu movitých věcí, nemovitostí a obchodních podílů jsou běžnou součástí soudních sporů o vypořádání společného jmění manželů a podílového spoluvlastnictví.

            Z výše uvedeného je zřejmé, že spolupráce s jedním, byť sebekvalitnějším znalcem, je vždy limitována oborem jeho působnosti. Z tohoto důvodu spolupracujeme se znaleckým ústavem, který sdružuje větší množství znalců z mnoha různých oborů. Pokud je nutné před zahájením soudního řízení či v jeho průběhu zpracovat znalecký posudek, jsme připraveni ho zajistit.