V rámci své praxe jsem přišel do kontaktu s prací mnoha advokátů a poznal fungování několika advokátních kanceláří. Pokaždé se jednalo o zajímavou zkušenost a mnohdy o neocenitelnou inspiraci. Získané poznatky mne přiměly ke zformování několika zásad, kterými se při výkonu advokacie řídím. Těmito zásadami se budu řídit i při spolupráci s Vámi. Pokud zvažujete oslovení mé advokátní kanceláře, dovolím si Vás požádat o jejich přečtení. Jestliže se s nimi neztotožňujete, nejsem pro řešení Vašeho problému dobrou volbou. V takovém případě se, prosím, obraťte na jiného advokáta.


1) Lépe je klienta odmítnout, než na něj nemít čas

Advokacie je obor velmi náročný na organizaci času a vedení kanceláře. Pokud bude mít má kancelář na řešení Vaší záležitosti dostatečnou kapacitu, rád se s Vámi na poskytnutí právní služby dohodnu. V opačném případě Vás odmítnu. Jako advokát se dlouhodobě ocitám na hraně svých časových možností a dobře vím, že přijmout klienta bez času vyhrazeného na řešení jeho záležitosti je velkou chybou. Advokát, který nemá na svého klienta čas, není dobrým advokátem.


2) Čas jsou nejen peníze

Každý ho potřebuje a nikdo ho nemá dost. Čas považuji za jeden z nejdůležitějších aspektů nejen při poskytování právních služeb. Je hodnotou sám o sobě.  

Řada soudních řízení trvá mnoho let, spory delší než 5 let nejsou výjimečné. Představte si, že 5 let žijete v nejistotě, jak Vaše záležitost dopadne. Nekonečný soudní spor o vymožení pohledávky paralyzuje podnikání. Nevypořádané společné jmění komplikuje další investice. Neukončené rozvodové řízení znemožňuje spát. Probíhající spor o výchovu dětí nedovolí žít. Dlouhodobá existence nevyřešeného problému může zničit Vás i Vaše podnikání.

Rychlost je extrémně důležitá při vymáhání pohledávek. Dlužník ve finančních potížích vždy nejdříve přestává hradit věřitelům, od kterých mu nic nehrozí. Naopak se snaží umořit své dluhy věřitelům, kteří jsou aktivní a činí viditelné kroky k jejich vymožení. Někdy je lepší přistoupit na rychlou dohodu a ihned získat alespoň něco, než mnoho let žít s rizikem, že nezískáte nic.

Pokud se na mne obrátíte, budu se Vaší záležitosti věnovat. Budu Vás informovat o předpokládané délce soudního řízení a jeho alternativ. Váš nárok nenechám promlčet. Na Váš spis nebude sedat prach a k vyřešení Vašeho problému budu činit konkrétní kroky.


3) Osobní přístup

Pro úspěšné řešení Vašeho problému potřebuji informace. Spoustu informací. Potřebuji znát Vaše cíle a budoucí záměry. Pro jejich zjištění preferuji osobní konzultaci, v jejímž průběhu se Vás budu dotazovat i na celou řadu zdánlivě nepodstatných skutečností. V případě potřeby Vás vyzvu k dodání podkladů a navrhnu další schůzku k odstranění nejasností. Po důkladné analýze získaných informací a předaných podkladů společně stanovíme strategii a té podřídíme taktiku. Jasně stanovená strategie a vhodně zvolená taktika je klíčem k vyřešení Vašeho problému. Navržený postup může být značně odlišný od na první pohled nabízejícího se typizovaného řešení.


4) Řešení na míru

Řadu klientských požadavků lze vyřešit několika způsoby. Jednotlivá řešení mohou mít zcela odlišné důsledky daňové, rovněž mohou mít různé dopady na podnikání, rodinu či osobní život klienta. Standardní a na první pohled nabízející se právní řešení nemusí být vhodné pro Vás. Důvody mohou být různé – komplikované rodinné vztahy, zamýšlený rozvod, plánovaná investice, budoucí či dosud utajené podnikatelské záměry, aktuální či zvažovaná politická angažovanost klienta. Nalézám řešení, která Vás zbavují akutních problémů a nevytváří limity pro Vaše budoucí záměry. 


5) Vyřešení problému klienta nemusí nutně znamenat soudní řízení

Zažil jsem mnoho soudních sporů, které byly naprosto zbytečné. Zbytečné války.

Mým úkolem je nalézt řešení Vašeho problému. Celá řada záležitostí nemůže být bez soudního řízení vyřešena. V mnoha případech však soudní řízení nemusí být k dosažení Vašich cílů tou nejlepší cestou. Vysvětlím Vám, co vše Vám může soudní řízení přinést. A také co vzít. Zdánlivě jasná a jednoznačná záležitost může být z pohledu práva mimořádně sporná. Soudní uplatnění Vašeho nároku může být dlouhé, strastiplné a finančně nákladné. Výjimkou nejsou spory, které po několika letech soud prvého stupně slavně rozhodne, aby následně odvolací soud toto rozhodnutí vítězoslavně zrušil a triumfálně vrátil věc znovu na začátek.

Výše uvedené neznamená, že se nerad soudím nebo že Vás budu od zahájení soudního řízení odrazovat. Vždy Vás však budu informovat o jeho úskalích, rizicích a možných dopadech a pokud to bude možné, nastíním i jiné způsoby vyřešení Vaší záležitosti. Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti, taktické vyjednávání, mediace, opuštění cesty msty a konstruktivní nastavení mysli. To vše můžete a nemusíte akceptovat.

K soudu chodím rád, ale nerad zahajuji zbytečné války. Jsem připraven hledat i cesty, které nevedou jednacími síněmi soudních budov. Pokud taková cesta nesměřuje k cíli nebo pokud ji nechcete absolvovat, povedu Vás do bitvy zvané soudní řízení. A pro její vítězný konec udělám vše.


6) Mlčenlivost je ochranou klienta

Cokoliv mi o sobě a své záležitosti sdělíte, zůstane mezi námi. Tečka.